Rate this post

Për shkak të zhvillimit të ndërlikuar dhe të zgjatur të pandemisë Covid që ka bërë të vështirë jetën për punonjësit, Qeveria ka nxjerrë Rezolutën nr. 116/NQ-CP të datës 24 shtator 2021 për të mbështetur punonjësit dhe punëdhënësit punëtorët e prekur nga pandemia Covid-19 nga Fondi i Sigurimit të Papunësisë. Le të mësojmë për sigurimin e papunësisë gjatë pandemisë për të parë nëse jeni në listën e punonjësve të mbështetur nga pandemia!

Çfarë është sigurimi i papunësisë?
Çfarë është sigurimi i papunësisë?

Çfarë është sigurimi i papunësisë?

Sigurimi i papunësisë është një regjim për punonjësit për të kompensuar një pjesë të të ardhurave të tyre kur humbasin vendin e punës, për t’i mbështetur ata për të mësuar aftësitë profesionale, për të ruajtur vendet e punës dhe për të gjetur punë në bazë të kontributeve në Fondin e Sigurimit të Papunësisë.

Pjesëmarrës të detyrueshëm

Punonjësit që marrin pjesë në kontratat e mëposhtme të punës ose kontratat e punës duhet të marrin pjesë:

 • Kontratë pune me afat të pacaktuar
 • Kontratë pune me afat të caktuar
 • Kontratat sezonale të punës ose punë të caktuara me afat nga 3 muaj deri në më pak se 12 muaj.

Çfarë më duhet për të aplikuar për sigurimin e papunësisë?

Çfarë nevojitet për sigurimin e papunësisë?

Dokumentet e nevojshme për paraqitjen e sigurimeve shoqërore
Dokumentet e nevojshme për paraqitjen e sigurimeve shoqërore

Në mënyrë të veçantë, një dosje aplikimi për përfitimet e papunësisë përfshin:

1. Një formular aplikimi për përfitimin e papunësisë, i bërë sipas një formulari në dispozicion, të përcaktuar nga Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale.

2. Origjinali ose kopje e noterizuar e një prej dokumenteve të mëposhtme që vërtetojnë zgjidhjen e kontratës së punës ose kontratës së punës:

 • Kontrata e punës ose kontrata e punës ka skaduar ose ka përfunduar punën sipas kontratës së punës
 • Vendosi të jepte dorëheqjen
 • Shkatërrimi i zgjidhur
 • Vendimi për të dhënë dorëheqjen me forcë
 • Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës/kontratës së punës.

3. Libri i sigurimeve shoqërore.

Organizata e sigurimeve shoqërore vërteton pagesën e primit të sigurimit të papunësisë dhe i kthen punëmarrësit librin e sigurimeve shoqërore brenda 5 ditëve pune nga data e marrjes së kërkesës së punëdhënësit.

Për punëdhënësit që janë agjenci, njësi dhe ndërmarrje në varësi të Ministrisë së Sigurisë Publike ose Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, brenda 30 ditëve, Ministria e Sigurimeve Shoqërore të Mbrojtjes Kombëtare dhe Sigurimet Shoqërore të Sigurimeve Publike Popullore vërtetojnë pagesën e sigurimeve dhe kthimin e librave të sigurimeve shoqërore në punonjësit nga data e marrjes së kërkesës së punëdhënësit.

Procesi i aplikimit

Hapi 1. Brenda 3 muaj Nga data në të cilën punonjësi përfundon kontratën e punës ose kontratën e punës, nuk ka punë dhe ka nevojë të marrë përfitime papunësie, ai/ajo duhet të dorëzojë 1 grup dokumentesh në Qendrën e Referimit të Punësimit (TTGTVL) në lokalitetin ku punonjësi dëshiron të merrni përfitime papunësie.

Hapi 2. Periudha e shlyerjes së sigurimit:

+ Brenda 15 ditë pune Nga data e paraqitjes së aplikimit, punonjësi (punonjësi) i cili nuk ka gjetur punë do të konfirmohet nga Qendra e Punës për të proceduar aplikimin për përfitimin e papunësisë.

+ Brenda 20 dite pune Nga data e paraqitjes së kërkesës, Departamenti i Punës vendos miratimin e pagesës së pagesës së papunësisë së bashku me librin e sigurimeve shoqërore me konfirmimin e pagesës për punonjësit.

+ Në rast se punonjësi nuk ka të drejtë për përfitime të papunësisë, qendra e punës duhet të njoftojë qartë me shkrim dhe të tregojë qartë arsyen.

+ Koha për të llogaritur përfitimet e papunësisë: Dita e 16-të nga data e paraqitjes së aplikimit.

Hapi 3. Merrni përfitimet e papunësisë

+ Brenda 5 ditë pune Nga momenti i dhënies së vendimit për miratimin e pagesës së pagesës së papunësisë, agjencia vendore e sigurimeve shoqërore i paguan punonjësit kompensimin e muajit të parë së bashku me kartën e sigurimit shëndetësor. Përllogaritet përfitimi i papunësisë e barabartë me 60% të pagës mesatare të 6 muajve radhazi me pagesë UI para papunësisë

Xem thêm :   Cách nấu nước nha đam đường phèn lá dứa ngon, không bị đắng

+ Agjencia e sigurimeve shoqërore do të paguajë çdo muaj pagesën e papunësisë brenda 12 ditëve nga data e përfitimit të përfitimit të papunësisë të atij muaji, nëse nuk merr vendimin e punonjësit për pezullimin ose përfundimin e përfitimit të papunësisë.

Hapi 4: Njoftimi mujor i punonjësit për kërkimin e punës

Në bazë të dispozitave të pikës 1, nenit 19 të dekretit nr. 28/2015/ND-CP, punonjësit mujore duhet të shkojnë në Qendrën e Shërbimit të Punësimit për të raportuar për kërkimin e tyre të punës gjatë marrjes së përfitimeve të papunësisë, në rast se nuk keni gjetur një Punë e re

Gjatë muajit, nëse punonjësi nuk vihet në dijeni siç është përcaktuar, do t’i ndërpritet pagesa e papunësisë së atij muaji. Nëse punonjësi nuk njofton Qendrën e Shërbimit të Punësimit për situatën e kërkimit të punës dhe përtej afatit të caktuar, Qendra e Shërbimit të Punësimit do t’i dërgojë një njoftim Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore dhe do të njoftojë punonjësin për përfundimin e përfitimeve. niveli i papunësisë për këtë punonjës.

Shkarkimi i mostrës: Aplikim për përfitime papunësie

Shembuj specifikë se si përfitojnë sigurimet:

Nëse më 1 nëntor 2021, punonjësi paraqet kërkesën për përfitime sigurimi, koha e përpunimit dhe koha e marrjes së pagesës së papunësisë janë si më poshtë:

+ Më datë 20.11.2021, Qendra e Punësimit ka nxjerrë Vendim për marrjen e pagesës së papunësisë për punonjësit.

+ Data e fillimit të llogaritjes së përfitimit të papunësisë është 16 nëntor 2021

+ Data e pagesës së kompensimit të papunësisë për muajin e parë të agjencisë së sigurimeve shoqërore: Nga data 20 – 25.11.2021

+ Data e pagesës së pagesës së papunësisë për muajin e dytë: Nga 16 dhjetor deri më 27 dhjetor 2021

+ Data e pagesës për të ardhurat personale të muajit të tretë: Nga 16 janari deri më 27 janar 2022

Si llogaritet sigurimi i papunësisë?

 • Përqindja e sigurimit të papunësisë në pagën bazë? Përfitimi mujor i papunësisë është i barabartë me 60% e pagës mesatare mujore mbi të cilën bazohen primet e sigurimit të papunësisë për 6 muaj rresht para papunësisë (por jo më shumë se 5 herë paga bazë ose paga minimale rajonale).
 • Periudha e përfitimit të papunësisë llogaritet sipas numrit të muajve të pagesës së primit të sigurimit të papunësisë, duhet vetëm të paguhen plotësisht 12 – 36 muaj për të shijuar 3 muaj përfitime papunësie. Pas kësaj, për çdo 12 muaj shtesë të pagesës së plotë, ju do të keni të drejtë për një muaj shtesë të përfitimit të papunësisë, por jo më shumë se 12 muaj.
Si llogaritet sigurimi i papunësisë?
Si llogaritet sigurimi?

Primet e sigurimit të papunësisë për punonjësit

Në ndërmarrje, si punonjësit ashtu edhe punëdhënësit janë të detyruar të paguajnë primet e sigurimit për punonjësit si më poshtë:

 • Punonjësit paguajnë 1% të pagës mujore;
 • Punëdhënësi kontribuon me 1% të fondit të pagave mujore të punonjësve pjesëmarrës.

Në veçanti, paga bazë për pagesën e primit të sigurimit me pagën maksimale të paguar është si më poshtë:

 • Punonjësit nën regjimin e pagave të vendosura nga punëdhënësi: Paga maksimale = 20 muaj pagë minimale rajonale.

Përfitimet e sigurimit në 2021

Punonjësit që kanë të drejtë për përfitime të njëhershme të papunësisë në para janë si më poshtë:

 • Periudha e pagesës së sigurimit
 • Periudha e pagesës së sigurimit nga = 12 muaj deri në më pak se 60 muaj mbështetet 2.1 milion VND/person.
 • Periudha e pagesës së sigurimit nga = 60 muaj deri në
 • Periudha e pagesës së sigurimit nga = 84 muaj në
 • Periudha e pagesës së sigurimit nga = 108 muaj në
 • Periudha e pagesës së primit të sigurimit dhe nga >= 132 muaj kanë të drejtë për një nivel mbështetjeje prej 3.3 milionë VND/person.

Shkalla e sigurimit të papunësisë gjatë sezonit të epidemisë

Rreth 13 milionë punonjës kanë marrë mbështetje sipas Rezolutës 116 të Qeverisë për politikat për të mbështetur punonjësit dhe punëdhënësit e prekur nga pandemia COVID-19, ekuivalente me rreth 38 trilion VND nga Fondi i Sigurimit të Papunësisë.

Sa është shkalla e sigurimit të papunësisë gjatë pandemisë?
Sa është shkalla e sigurimit të papunësisë gjatë pandemisë?

Pyetjet më të fundit në lidhje me sigurimin e papunësisë në 2021

Si merret sigurimi i papunësisë?

1.Dorëzoni aplikacionin përmes aplikacionit VssID

Për të marrë sigurimin, punonjësit duhet të aplikojnë përmes aplikacionit VssID – Sigurimet Sociale Dixhitale. Këtu është një udhëzues për marrjen e sigurimit me hapa specifikë:

 • Hapi 1: Hyni me aplikacionin VssID të telefonit.
 • Hapi 2: Zgjidhni Shërbimi Publik.
 • Hapi 3: Zgjidhni mbështetjen e shërbimit publik Covid-19 sipas Dekretit Nr. 116/NQ-CP (mbështetja e pjesëmarrësve të sigurimit vullnetar të prekur nga pandemia Covid-19).
 • Hapi 4: Kontrolloni kohën e pjesëmarrjes në sigurimin vullnetar të papunësisë që nuk është llogaritur për përfitimet e papunësisë (numri i muajve).
 • Hapi 5: Zgjidhni formën e mbështetjes për papunësinë:
Xem thêm :   Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch, Phiên Trả Lời Chất Vấn Của

– Merrni para në dorë.

– Marrë nëpërmjet llogarisë, ju plotësoni të dhënat e mëposhtme:

+ STK e personit që kërkon mbështetje.

+ Zgjidhni një bankë (degë bankare).

 • Hapi 6: Futni kodin OTP, klikoni Konfirmo për të dërguar profilin.
 1. Paraqisni aplikimin tuaj përmes Portalit të Shërbimit Publik të Sigurimeve Shoqërore të Vietnamit
 • Hapi 1: Hyni në Portalin e Shërbimit Publik të Sigurimeve Shoqërore të Vietnamit në adresën e internetit: me një llogari të regjistruar.
 • Hapi 2: Zgjidhni “Deklarata e profilit”
 • Hapi 3: Në ekranin kryesor: “Lista e procedurave”, zgjidhni kodin e procedurës “653 – Mbështetni pjesëmarrësit e sigurimeve vullnetare të prekur nga epidemia e Covid-19” dhe zgjidhni Deklaroni.
 • Hapi 4: Deklaroni dosjen duke zgjedhur “Deklaratë”, sistemi do të kontrollojë informacionin e procesit të pjesëmarrjes së punonjësit sipas kodit të sigurimeve shoqërore për të marrë informacionin dhe bashkëngjitni dokumentet e kërkuara.
 • Hapi 5: Zgjidhni Paraqisni aplikacionin, vendosni kodin e konfirmimit dhe kodin OTP për të vërtetuar.

Pas konfirmimit të suksesshëm, sistemi do t’ju njoftojë se keni dorëzuar me sukses aplikimin tuaj. Kështu, profili i punonjësit i është dërguar me sukses agjencisë së sigurimeve shoqërore

Sa muaj skadon sigurimi i papunësisë?

Kur skadon sigurimi i papunësisë? Sigurimi do të skadojë brenda 3 muajve nga data e përfundimit të kontratës, punonjësit që nuk kanë pasur punë dhe duan të marrin përfitimet e papunësisë duhet të dorëzojnë 1 grup dokumentesh aplikimi për përfitimin e papunësisë në qendrën lokale të kërkimit të punës. vendndodhjen ku punonjësi dëshiron të marrin përfitime.

A duhet të marr sigurimin e papunësisë?

Sigurisht që punonjësit duhet të marrin sigurime, kjo është e drejtë legjitime e çdo punonjësi. Sigurimi i papunësisë dhe sigurimet shoqërore janë dokumente për të siguruar të drejtat e punonjësve. Është vërtet e nevojshme kur tërbohet pandemia e Covid-it, duke bërë që shumë punonjës të humbasin punën e tyre dhe të bien në situata të vështira.

Kur blejnë sigurime, punonjësit do të gëzojnë të gjitha regjimet dhe përfitimet kur marrin pjesë në sigurime

Sipas dispozitave të nenit 42 të Ligjit të Punësimit 2014, punonjësit marrin 4 përfitime kur marrin pjesë në sigurime, duke përfshirë:

 • Përfitimet e papunësisë.
 • Këshillim dhe vendosje në punë.
 • Mbështetje për praktika.
 • Mbështetje në trajnimin, nxitjen dhe përmirësimin e kualifikimeve dhe aftësive profesionale për të ruajtur vendet e punës për punonjësit.

A është sigurimi i papunësisë kumulative?

Në bazë të nenit 45 të Ligjit të Punësimit të vitit 2013, duke detajuar periudhën e pagesës së primit për punonjësit si më poshtë:

 • Periudha e pagesës së sigurimit të papunësisë është periudha totale e pagesës së primit të vazhdueshëm ose me ndërprerje lejohen të grumbullohen nga koha kur fillon primi i sigurimit të papunësisë derisa punëmarrësi të zgjidhë kontratën e punës në përputhje me ligjin, por nuk ka marrë ende pagesën e papunësisë.
 • Pas përfundimit të përfitimeve të papunësisë, periudha e mëparshme e pagesës së sigurimit të punonjësit nuk do të llogaritet për të marrë përfitimet e papunësisë për herën tjetër. Periudha e pagesës së sigurimit për herën tjetër të marrjes së sigurimit do të rillogaritet që në fillim

Kështu, sipas dispozitave të Ligjit për sigurimin e papunësisë 2021, të punësuarve u lejohet akumulimi i sigurimit të papunësisë.

Të kuptuarit se çfarë është sigurimi i papunësisë, si paguhet sigurimi i papunësisë dhe pjesëmarrja e plotë në sigurime do t’i ndihmojë punonjësit të gëzojnë përfitime legjitime. Prandaj, si punonjës, duhet të merrni pjesë plotësisht në sigurime dhe sigurime shoqërore si dhe të mësoni të kuptoni ligjin për sigurimet shoqërore për të siguruar të drejtat tuaja legjitime.

Xem trực tiếp bóng đá Cakhia TV cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Những điều bạn nên biết về bảo hiểm thất nghiệp . Chúc bạn có một ngày vui vẻ !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *